Εγγραφή

Κατηγορία Έως 14/4/2019 Από 15/04/2019
Σύνεδροι € 120 € 150
Φοιτητές € 40 € 50

 

*Οι φοιτητές (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί – διδακτορικοί) οφείλουν να επιδείξουν το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο φοίτησης.

Ως αποδεικτικό έγγραφο φοίτησης θεωρούνται τα:

 • Φοιτητικό πάσο
 • Επίσημο έγγραφο σχολής
 • Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης (π.χ. email αποδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα)

**Η εγγραφή συνέδρου περιλαμβάνει

 • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 • Πρόγραμμα συνεδρίου
 • Συνεδριακό υλικό
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Δείπνο Συνεδρίου

***Η εγγραφή φοιτητή περιλαμβάνει

 • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 • Πρόγραμμα συνεδρίου
 • Συνεδριακό υλικό
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για τους φοιτητές και τα συνοδά μέλη υπάρχει δυνατότητα αγοράς πρόσκλησης για το δείπνο του συνεδρίου.

 

Cancellation Policy

 

‘Εως τις 16.04.2019 50% επιστροφή του ποσού εγγραφής
Μετά τις 16.04.2019 0% επιστροφή του ποσού εγγραφής