Θεματολογία

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • Διαχείριση και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
 • Διαχείριση Λεκανών Απορροής – Διαπεριφερειακές και Διασυνοριακές Λεκάνες
 • Υδρολογία – Περιβαλλοντική Υδρολογία – Οικοϋδρολογία
 • Υδραυλική – Περιβαλλοντική Υδραυλική – Οικοϋδραυλική
 • Αστικά Υδραυλικά Έργα: Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις
 • Αγροτικά Υδραυλικά έργα: Μεγάλα αρδευτικά έργα – Μεγάλα Φράγματα – Μικρά Υδροηλεκτρικά Φράγματα – Υπερχειλιστές – Διατάξεις περασμάτων ιχθυοπανίδας
 • Γεωργική Υδραυλική – Αρδεύσεις – Στραγγίσεις
 • Ποτάμια Υδραυλική – Διάβρωση – Στερεομεταφορά – Απόθεση
 • Κλιματική Αλλαγή και Υδατικοί Πόροι:
 • Ακραία φαινόμενα – Λειψυδρία – Ξηρασία – Πλημμύρες
 • Υδραυλική Υπογείων Υδάτων – Υδρογεωλογία
 • Οικολογική Μηχανική – Προστασία, Αποκατάσταση και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυστημάτων –Υγροβιότοποι
 • Θαλάσσια Υδραυλική – Προστασία και Αποκατάσταση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος – Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης – Ακτομηχανική
 • Τεχνολογίες Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων – Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας – Επαναχρησιμοποίηση
 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού
 • Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία
 • Ποιότητα νερού: Παρακολούθηση, Μοντελοποίηση, Αποτίμηση, Αποκατάσταση υδατικών (οικο)συστημάτων
 • Χρήση Γης και Ανάπτυξη – Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Οικονομικά Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Τηλεπισκόπηση – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Βάσεις δεδομένων
 • Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης – Βελτιστοποίησης – Λήψης Αποφάσεων
 • Παρακολούθηση του υδατικού περιβάλλοντος – Δειγματοληψίες – Ανάλυση δεδομένων χρονοσειρών
 • Πειραματική Υδραυλική – σύγχρονες τεχνολογίες μέτρησης (PIV, Drones κ.α.)
 • Νομοθεσία για το Νερό και το Περιβάλλον
 • Εκπαίδευση για το Νερό και το Περιβάλλον